چگونه ابعاد مناسب کاغذ دیواری برای دیوار خود را انتخاب کنیم؟

پس از انتخاب دیوار مورد نظر جهت نصب پوستر و اندازه گیری ابعاد آن، برای به حداقل رساندن خطای احتمالی در اندازه گیری پیشنهاد می شود به عرض و ارتفاع دیوار مورد نظر ۵ سانتی متر اضافه نمایید. به عنوان مثال اگر عرض دیوار شما ۴۲۰ سانتی متر (۴.۲۰ متر) است، عرض را ۴۲۵ سانتی متر (۴.۲۵ متر) و اگر ارتفاع دیوار شما ۲۷۰ سانتیمتر (۲.۷۰ متر) است، ارتفاع را ۲۷۵ سانتی متر (۲.۷۵ متر) در نظر بگیرید.


                                                     


 اگر دیوار مورد نظر دارای بیرون زدگی یا ستون است، باید ابعاد تمام وجوه آن، به ابعاد نهایی دیوار اضافه شود. اگر بیرون زدگی در امتداد عرض دیوار بود، متراژ آن به عرض دیوار و اگر در امتداد ارتفاع دیوار بود، متراژ آن به ارتفاع دیوار اضافه شود. به طور مثال همانطور که در عکس مشاهده می کنید ارتفاع نهایی باید از ابتدا تا انتهای خط قرمز و برای عرض نهایی باید از ابتدا تا انتهای خط آبی را لحاظ کنید.

                                                    


به زبان ساده تر مانند تصویر متر را دور دیوار بچرخانید.

                                                                            


نکته ای که در اندازه گیری حائز اهمیت است این است که قناسی دیوار نیز مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی که ممکن است در عرض یک دیوار ارتفاع قسمت ابتدایی دیوار و ارتفاع قسمت انتهایی آن دارای دو اندازه ی متفاوت باشند.  در این حالت می­توان اندازه گیری را در چند قسمت از عرض و یا ارتفاع دیوار (ابتدا، وسط و انتها) محاسبه کرد و بیشترین متراژ را مبنا قرار داد.

 

                                                    

                                                    

 

در پایان نزدیکترین ابعاد به ابعاد بدست امده دیوار را انتخاب کنید